1. Părțile Contractante

S.C. Electronista S.R.L., cu sediul social în Alba Iulia, jud Alba, str. Calea Moților, nr 186 A,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/141/2010 CUI , atribut fiscal RO, telefon: 0770.834.061, e-mail: [email protected]  reprezentată de dl. Radu Oprea – Administrator, operatorul platformei www.iFlow.ro în calitate de Prestator

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.iflow.ro. Au agreat următoarele:

 • Acesta reprezintă contractul propus de Societatea Electronista S.R.L. și va fi acceptat înainte de înregistrarea pe site-ul adeverintavechime.ro.
 • Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare a adeverintavechime.ro, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Societății Electronista S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.
 • Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definitii: adeverintavechime.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia. Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Societatea Electronista S.R.L. prin intermediul site-ului www.adeverintavechime.ro, privesc aplicația de gestionare și administrare a adeverințelor de vechime a angajaților, pe baza informațiilor din ReviSal – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament gratuit până în data de 01.05.2024. Prestator: adeverintavechime.ro Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul adeverintavechime.ro. Utilizator: orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de descărcare a aplicației, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.  Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.adeverintavechime.ro, fără a descărca aplicația. Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Prestator și Client, fără prezența fizică simultană a Prestatorului și a Clientului.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul www.adeverintavechime.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „ ”. 2.2. Electronista S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.adeverintavechime.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client. 2.3. În calitate de operator al site-ului www.adeverintavechime.ro, Electronista S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la aplicația de gestionare și administrare a adeverințelor de vechime a angajaților, pe baza informațiilor din ReviSal – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament gratuit până în data de 01.05.2024. 2.4. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a portalului www.adeverintavechime.ro.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada determinată începând de la data creării contului, până la 01.05.2024. 3.2. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1.Drepturile și obligațiile Clientului

4.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane. 4.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Electronista S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară. 4.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem. 4.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Electronista S.R.L. 4.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Electronista S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane. 4.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea, poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori. 4.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.adeverintavechime.ro:

4.2. Drepturile și obligațiile Electronista S.R.L.

4.2.1. Electronista S.R.L. asigură:

 • accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului iRevsal.
 • asistență de luni până vineri între orele 10:00 – 16:30 pentru probleme legate de aplicații.
 • backup săptămânal al datelor

4.2.2. www.adeverintavechime.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Electronista S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Electronista S.R.L. primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta. 4.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale. 6.2.4. Electronista S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului. 

5. Securitatea datelor clientului (GDPR)

5.1. Înregistrarea pe site-ul www.adeverintavechime.ro este gratuită. 5.2. Nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Electronista S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc. 5.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.adeverintavechime.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

6. Răspunderea contractuală

6.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Electronista S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora. 6.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.adeverintavechime.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor. 6.3. Electronista S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale. 6.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Electronista S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Electronista S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată. 6.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Electronista S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Electronista S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site. 6.6. Electronista S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

7. Exonerarea de răspundere

Electronista  S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Electronista S.R.L..

8. Confidențialitate

8.1. Nici una din Părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părți:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

8.2. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

  1. informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
  2. informaţia era accesibilă publicului;
  3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispozițiile legale să dezvăluie informațiile în cauză.

9. Forța majoră

9.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 9.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție. 9.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 9.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

10. Legea guvernantă

10.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. 10.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Electronista S.R.L..

11. Dispoziții finale

11.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea. 11.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract. 11.3. Orice notificare către Electronista  S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresa de email [email protected] 11.4. Politica de Termeni și condiții trebuie interpretată împreună cu Politica de confidențialitate iFlow și se supun legilor în vigoare din România.